Stadgar för Föreningen för Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland (FFR)

Fastställda vid årsmöte 2020 i Sollefteå

§ 1 Föreningens firma är Föreningen för Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland, ideell förening. Orgnummer:888800-8870

§ 2 Föreningens skall verka opolitiskt med syfte och ändamål:
· att utveckla förtroende- och lekmannarevisorsuppdraget
· att svara för samverkanskonferenser
· att i samverkan med olika leverantörer genomföra utbildning
· att bygga upp kunskap kring samt ge råd vid upphandling av revisionstjänster
· att var remissinstans inom kompetensområdet
· att verka för en gemensam syn på arvodering
· att svara för utskick av information
· att främja medlemmarnas gemensamma intressen
· att upprätta och hålla ett medlems- och adressregister

§ 3 Föreningen har sitt säte i Sollefteå, Sollefteå kommun.

§ 4 Aktiva medlemmar i föreningen utgörs av förtroendevalda revisorer i kommuner, regioner och deras hel- eller delägda bolag, stiftelser samt samt offentligt finansierade organisationer. Avgångna revisorer kan vara passiva medlemmar.
Varje aktiv medlem äger en röst. Rösträtten skall utövas personligen.

§ 5 De som på egen begäran utträder ur föreningen äger ej rätt till återbetalning av erlagd årsavgift eller del av föreningens innestående kassa.

§ 6 Årsavgiften fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall täcka löpande administration och del av föreningens informationsarbete. Årsavgiften erläggs av uppdragsgivaren. Passiva medlemmar erlägger själva årsavgiften.

§ 7 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av dem som styrelsen utser.

§ 8 Föreningens styrelse skall bestå av högst sju ledamöter. Styrelsens uppgift är att verka för att föreningens syfte och ändamål i § 2.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften är närvarande.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år.
Övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år.

§ 9 Föreningens stadgar kan ändras efter beslut vid två föreningsmöten varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 10 Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före maj månads utgång. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda tre veckor före mötet. Kallelse till extra föreningsmötet skall var medlemmarna tillhanda senast en vecka före det extra mötet.

§ 11 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

Mötets öppnande.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och närvarandes behörighet.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av två protokolljusterare.
Fastställande av dagordning och röstlängd för mötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens ekonomiska berättelse.
Revisors berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av årsavgifter för kommande verksamhetsår.
Fastställande av budget för verksamhetsåret.
Val av ordförande för ett år.
Val av två ledamöter för två år.

Val av revisor för ett år.
Val av en revisorsersättare för ett år.
Val av valberedning tre personer varav en sammankallande för ett år.
Fastställande av arvode för styrelsen.
Behandling av styrelseförslag eller motioner som skall ha kommit styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmötet.
Årsmötets avslutande.

§ 12 Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 13 Föreningen upplöses efter beslut av årsmöte. Medlemmarna skall underrättas om detta i kallelsen till årsmötet. Vid upplösning delas föreningens tillgångar lika med det antal revisorer som anslutits till föreningen och återbetalning sker till uppdragsgivaren.

2020-10-07