Mål och syfte
• Utveckla revisionsuppdraget.
• Genomföra samverkanskonferenser.
• Genomföra utbildning i samverkan med leverantörer av revisionsstöd.
• Vara remissinstans för myndigheter och företag inom kompetensområdet förtroenderevision.
• Informera medlemmarna om aktuella frågor.
• Svara för ett medlemsregister.

Målsättning
Styrelsen skall under verksamhetsåret ha följande målsättning:
• En utbildningskonferens genomförs i oktober 2018
• En utbildningskonferens i samband med årsmötet 2018
• Omvärldsbevakning inom revisionsområdet
• Regelbunden information till medlemmarna via nyhetsbrev och information som läggs ut på hemsidan
• Alla revisorer i länets sexton kommuner (inkl Nordanstig) och två landsting är medlemmar i FFR = 118 medlemmar.
• Styrelsen skall fortlöpande följa upp genomförda aktiviteter och vara lyhörd för de önskemål som medlemmarna har.
• Via hemsidan kan alla nå de 16 kommunernas, de 2 regionernas och SKL:s hemsidor via de länkar som finns inlagda.
• Verka för samordning och ev gemensamma granskningar mellan kommuner och kommuner/landsting/regioner.
• Delta i de nätverksträffar som SKL inbjuder till.

Medlemmarna ska alltid hållas informerade om styrelsens mailadresser/telefonnummer – som finns att hämta på FFR:s hemsida www.ffr.nu