Bakgrund kommunal revision

Kommunal/offentlig revision började med räkenskapsgranskning och prövning av regelbrott vilket kunde medföra skadeståndsansvar. I 1953 års kommunallag infördes krav på prövning av ansvarsfrihetsbeslut i allmän domstol. Ökande omfattning av kommunal verksamhet ställde krav på ändamålsenlighet. 1977 års kommunallag medförde formell anpassning till praxis. Det var kanske då revision av kommunal verksamhet började på allvar.

I kommunallagen från 1991 blev revisionsuppdraget tydligare genom relationen MÅL-KOSTNAD. Att styra mot mål blev modeordet i verksamhetsstyrning.

Vi fick även verktyget God revisionssed.

Kommunal revision blev allt viktigare och från 1997 och framåt har vi fått fler nya lagar som förtydligar uppdraget. 1997 kom krav på budget i balans, 1999 krav på granskning av all verksamhet, 1999 infördes lekmannarevision. 2000 kom ”Samordnad revision”. Därefter har nyligen skett förändringar med krav i antalet revisorer, valbarhetskrav mm.

Varför bildades vår förening?

I samband med att revision av kommunal verksamhet blev tydligare och viktigare, började fler revisionsföretag att intressera sig. Fler av de stora revisionsföretagen byggde upp kompetens för sakkunnigt stöd åt de förtroendevalda revisorerna.

Våra årliga revisorsträffar i regionen genomfördes då av KOMREV. En av kommunerna hade före 1999 engagerat en annan leverantör och vi kunde ana en utveckling i den riktningen. Vad skulle bli av de träffar vi haft som vi tyckte var värdefulla? I och med att KOMREV blev kommersiellt tenderade de årliga träffarna att bli mer marknadsföring än utbildning och inspiration. Vårt förtroendeuppdrag som revisorer skulle kunna komma att utvecklas i olika riktningar beroende på val av leverantör.

Behovet att genom en egen intresseorganisation själva styra utvecklingen av vårt förtroendeuppdrag vaknade. Vi skulle då slippa de ganska påtagliga marknadsföringsinslagen.

Under den regionala konferensen i Strömsund i september 1999 väcktes frågan om att etablera en regional intresseförening för förtroende- och lekmannarevisorer. Kuriöst nog var det undertecknad som i tacktalet vid middagen föreslog ett pausmöte följande förmiddag för att efterhöra intresse för en egen förening. Svaret blev positivt och tre frivilliga, Undertecknad, Kerstin Grubb, Bergs kommun och Kjell-Erik Sundqvist, Sundsvalls kommun utsågs till arbetsgrupp och åtog oss att förbereda föreningens etablering. Vi träffades några gånger och förberedelserna löpte väl.

Vår inriktning blev att i samband med den planerade KOMREV-konferensen i Sollefteå hösten 2000 formellt etablera föreningen och då hålla det första konstituerande mötet med val av styrelse och övriga föreningsfunktionärer. Vi fick en känsla av att det blev en del turbulens inom KOMREV. Bland annat anmälde dåvarande VD i KOMREV att han ville närvara vid mötet. Sådant intresse från VD i KOMREV hade inte förekommit tidigare. Huvudtalare vid tillfället var Karin Tengdelius nu från Kommunförbundets nyetablerade revisionsavdelning. Gurus inom kommunal revision på den tiden var förutom Karin, Lars Munthers och Lars Meijer.

Etableringen av föreningen skedde som planerat och vissa viktiga beslut togs. Bland annat föreningens stadgar som redovisar i § 2 ”Föreningens skall verka opolitiskt med syfte och ändamål:” Följt av 9 punktsatser. Där utbildning och samverkanskonferenser kanske är de viktigaste inslagen.

En första styrelse utsågs med Bertil Falkerby som ordförande, Kjell-Erik Sundqvist vice och Kerstin Grubb sekreterare. Vidare ingick Kjell Söderberg och Anne-Marie Sohlén.

Föreningen hade vid årsmötet 2001 73 medlemmar.

Vad har vi gjort?

Årliga konferenser med början 2001 i Storhogna, som för övrigt var minnesrik med ett kvällsuppträdande av hög klass med lokala förmågor.

Konferenserna som genomförts 2002 i Norrfällsviken, 2003 Torpshammar, 2004 Gålsjö, 2005 Bräcke, 2006 Åre, 2007 Sundsvall, 2008 Östersund, 2009 Ragunda 2010 Örnsköldsvik, 2011 Östersund, 2012 Timrå, 2013 Berg/Härjedalen, 2014 Sollefteå, 2015 Kramfors, 2016 Åre, 2017 Sundsvall m fl  orter.

Varje år har en endagsträff genomförts på hösten med olika aktuella teman. De senaste åren har dessa genomförts i Ragunda, Bispgården, en central plats i området som blivit populär för våra träffar.

Vi har etablerat oss som remissinstans för de utredningar som senare legat till grund för ny lagstiftning inom revisionsområdet.

Vi har deltagit i möten de nätverk som finns. Bland annat med SKYREV. Ett samarbete som kan utvecklas mer.

Vi har deltagit i seminarier under KOMMEK- mässan där vi redovisat vår förenings arbete.

Viktigast är kanske ändå det informella utbyte som sker mellan revisorerna under raster och umgänget vid måltider och kvällar

Men det finns mer att göra!